Desenvolveranse 1 acción formativa na que participarán 12 traballadores

A Consellería de Economía, Emprego e Industria, ven de concedernos unha subvención para o desenrolo de 1 accións formativa que permitirá mellorar a cualificación dos nosos traballadores. Esta acción formativa, de carácter especializado, é:

2018/003749_CURSO DE COMPOSITES NO SECTOR NAVAL E EÓLICO: MODELADO MANUAL, INFUSIÓN E BALEIRO

 

A formación, de carácter teórico práctico e 480 horas de duración, permitirá mellorar o desempeño dos nosos traballadores, ao tempo que impulsa as nosas áreas de traballo. Os contidos da mesma inclúen:

Materias primas empregadas

Interpretación de planos e ensamblaxes

Maquinaria e útiles de traballo, funcionamento, características e precaucións

Construción de moldes en poliester

Infusión e as súas particularidades

Baleiro e as súas particularidades

Aplicación de distintos tipos de pastas no sector naval e eólico

Accións formativas para a mellora da cualificación profesional das persoas traballadoras ocupadas nos sectores estratéxicos da economía galega. Formación impartida ao abeiro da ORDE do 31 de decembro de 2017, pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de incentivos á formación de persoas traballadoras ocupadas en sectores estratéxicos para as empresas galegas, cofinanciadas polo programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á primeira convocatoria (código de procedemento TR310A).

Enmarcada no obxectivo temático 8 do Regulamento da UE: promover a sustentabilidade e a calidade no emprego e favorecer a mobilidade laboral, a prioridade de investimento 8.5: a adaptación dos traballadores e traballadoras, as empresas e o empresariado ao cambio, e o obxectivo específico 8.5.1: adaptar a cualificación das persoas traballadoras ás necesidades do mercado laboral, así como mellorar a súa situación contractual para garantir o seu mantemento no emprego e permitir a súa progresión profesional, polo que a entidade beneficiaria deberá debera observar as obrigas que leva consigo esta cofinanciación, establecidas na orde de convocatoria da axuda.